Såning af bog direkte i skov på gode jorder

Af skovrider Ole Pedersen (Skovrider Ole Pedersen A/S). Artiklen er bragt i Skoven, november 2002.

Formål
På Løvenborg Skovdistrikt gennemføres en række forsøg med såning af bøgefrø, egefrø, askefrø og fuglekirsebær. Forsøgene gennemføres af skovrider Ole Pedersen og Palle Madsen, FSL og er finansieret af Skov og Naturstyrelsens praksisnære midler.

Da specielt såning med bøgefrø har givet dårlige resultater, er der i efteråret 2002 lavet et delforsøg, hvor der er udsået frømængder næsten svarende til det naturlige frøfald i bøg. Forsøget går ud på at lave indsamlingen så billigt som muligt som muligt og at efterligne naturen ved at udså frøene sammen med bladene.

Forsøget er gennemført på et areal, hvor der blev sået under den stående rødgran som nedenfor beskrevet. Det kom der kun ganske få planter ud af.

Forudsætninger
Der blev sået i november 2000 35 kg agern i pletter efter spadeharvning med hest og dækning med fod. Sået ask med rund hånd 15 kg.

Fældning af skærm i sidste halvdel af januar 2001. Pladsrydning i midten af april som en normal rydning i nord/sydgående ranker. Disse blev først afbrændt i juni 2001.
Hele arealet er hegnet med 1,70 m højt haretæt hegn i august 2001.

Forsøgsformål
Da udsåningen af de 35 kg agern og de 15 kg ask kun har givet ganske få planter, er der i september 2002 lavet forsøg på arealet med udsåning af en meget stor frømængde bog i striber af mineraljord. Striberne er lavet med en stor tallerkenplov. Bogen er indsamlet med blade og er med spande fordelt i rillerne. Ideen med at udså med blade er, at bladene skjuler frøene for fuglene , så de ikke så nemt finder dem. For at undersøge effekten af bladene er der i 3 forskellige rækker udsået 3 rækkemeter uden blade med ca. 340 frø pr rillemeter.

Ideen er at naturen er meget rigelig med frø, og dette bør efterlignes ved udsåning. For at det skal være økonomisk skal frøene samles billigt ind. Det kræver at bladene er med, da adskillelsen af bladene fra frøene er dyr. Det kunne tænkes, at naturen har udviklet de bøge bedst, der smider bladene lige efter frøene for at skjule dem. I så fald er det uklogt at så frø uden blade. Bøgefrø tåler meget dårligt at blive dækket med jord.

Frøindsamling
Frøene er indsamlet på net udlagt d. 13 september 2002. Der er indkøbt facadenet til 2 kr./kvm. Incl. fragt. Udlægning og nedpælning i siderne med pæle til 1 kr./stk. gav en samlet omkostning til udlægning på i alt 1,05 kr/kvm. Der er indsamlet frø svarende til 1 kg på 15 kvadratmeter net. Det svarer til 667 kg frø pr. ha. Ikke alle kvadratmeter er i brug, da nettet ikke ligger helt lige. Nettet kan genbruges.

Frøet er indsamlet d. 15 oktober. Samlingen sker ved at 2 mand i hver side af nettet samler en bunke frø og blade i nettet, vipper denne i en grab på en lille læssemaskine, hvorfra det læsses i tipvogn. Indsamling af ca. 100 kg frø, oprulning af net, transport til såningskultur, udsåning i striber med spand og oprulning af net tager 2 mand en dag, svarende til 16 timer. Indsamling af frø og læsning på vogn ca. 6 timer, oprulning af net ca. 4 timer, transport ca. 2 timer, udsåning ca. 4 timer. Maskinforbrug 2 timer a 210 kr./t = 420 kr.

Såning
Pløjning af striber med ca. 2 meter imellem rækkerne med tallerkenplov til en omkostning på 2800 kr./ha. Udsåning skete med spande og udhældning i riller og på den vendte jord.

Målinger
Der er opmålt 10 punkter på 20 x 20 cm, fjernet alle blade og talt frø. Bladene er derefter spredt over prøvepunkterne igen.

Målingerne viste 340 stk. frø pr rillemeter. Der er således udsået 442.000 stk. frø svarende til 400 kilo/ha. På 3 steder er der på 3 rækkemeter udsået 67 frø pr rækkemeter uden blade for at se effekten af bladenes beskyttelse.

Omkostninger
Omkostninger pr ha ser således ud: Indkøb af net og pæle er ganget med 0,5, idet de kan genbruges mindst 1 gang og prisen til indsamling af net og pæle er medtaget.

Stribebearbejdning   2800 kr.
Indkøb af net 6000 kvm a 2 kr x 0,5 6000 kr.
Udlægning af net 20 t a 190 kr/t 3800 kr.
Pæle 500 a 1 kr/stk x 0,5 250 kr.
Indsamling af frø 20 t a 190 kr/t 3800 kr.
Indrulning af net 15 t a 190 kr/t 2850 kr.
Transport af frø/net 6 t a 400 kr/t 2400 kr.
Udsåning af frø 15 t a 190 kr/t 3800 kr.
I alt   25700 kr

Alternativ såning
Da omkostningen for at være interessant for praksis skal under 10.000 kr./ha, kan man regne baglæns og se hvor mange bog pr rillemeter der er råd til. Forsøget vil til sommer 2003 vise antal planter pr. rillemeter og dermed om nedenstående model giver et brugbart resultat.

Stribebearbejdning   2800 kr.
Indsamling af 100 kg bog   4775 kr.
Udsåning af frø 7 t a 190 kr/t 1330 kr.
I alt   8905 kr

Udsåning på dette niveau vil svare til 110.500 frø pr ha eller 17 frø pr rækkemeter. I vores tidligere såningsforsøg benyttede vi 10 frø pr meter, men uden blade. 10 frø pr rillemeter uden blade gav ingen planter.

Konklusion
Det er derfor meget tvivlsomt om den knap dobbelte mængde med blade vil give et tilfredsstillende antal planter. Det skulle i så fald være bladenes beskyttende virkning over for fugle. Arealet er med en del græs, så der vil være mange mus. Det vil vise sig, om de fjerner bogene i løbet af vinteren.

Resultaterne fra forsøget må afventes, men såning af bøg ser umiddelbart ikke ud til at være et alternativ på den gode jord.