Forbedret planteforsyning

Skrevet til Skovbrugstidsskriftet "Skoven" 3/91. Udgivet af Dansk Skovforening side 126-127. Af skovrider Ole Pedersen.

Bregentved skovdistrikt har hvert år behov for mellem 100.000 og 300.000 planter. Der stilles en række krav til planteforsyningen, som i dette tilfælde er blevet løst ved at oprette egen planteskole.

Proveniens
Fra litteraturen, proveniensforsøg og eventuelle egne forsøg fås en række anbefalinger for den rette proveniens. Når man med disse anbefalinger gennemser plantekataloger, viser det sig ofte at være umuligt at få de bedste provenienser. De findes af forskellige grunde ikke i planteskolerne. Der er især i løvtræ for få og for gamle proveniensforsøg. En del af provenienserne, der forekommer i forsøgene, kan ikke afskaffes, da moderbevoksningerne er afdrevet.

De kårede bevoksninger i Danmark giver i en række arter ikke nok frø, for sjældent frø, eller frøet bliver ikke høstet. Hvis der er overskud af frø i et enkelt år, kan det opbevares til senere. Desværre kan f.eks. eg kun gemmes vinteren over og bøg kun gemmes et år, før der sker drastisk fald i spireprocent.

Man kan besøge planteskolerne, det vil ofte være de nærmeste, for at se deres planter. At se planter i 2 til 4 års alderen siger ikke meget om deres vækst og form om 50-100 år. Er proveniensen dansk, kan man besigtige moderbevoksningen, og her ud fra danne sig en mening om træernes mulige udvikling på eget distrikt. Da det årlige plantekøb omfatter 5 til 10 arter, og der findes mange provenienser inden for hver art, er dette praktisk umuligt.

Det bedste ville være, om man kunne se de planter, man skal købe, samtidig med moderbevoksningen og meget gerne midaldrende afkom heraf, bedst i sammenligning med andre kendte provenienser.

Plantekvalitet
I det følgende er der kun tænkt på barrodsplanter, da Bregentveds plantebehov mest er i løvtræ, og disse kun ønskes som barrod. Gode planter har en til formålet passende størrelse og et dertil svarende velformet rodsystem. Planterne skal "se godt ud", det vil sige at planterne er sunde, med god farve på løvet, med god rodhalstykkelse og med god form på den overjordiske del.

Planterne vil som oftest have den ønskede kvalitet, da vi har en række veldrevne planteskoler her i Danmark.

Røddernes udseende er dog erfaringsmæssigt det største problem, særlig for løvtræerne. Der ønskes en rod med mange små trævlerødder, samtidig med at det samlede rodsystem ikke er større, end det nemt kan plantes med en spade, på Bregentveds stive jord med en drænspade.

Prisen på planter stiger med deres højde, og en hård rodbeskæring nedsætter højdevæksten. Derfor kan planteskolerne blive fristet til at rodskære for dybt og for sent. Resultatet kan være, at modtageren ved leveringen af planterne får planter, som ved ankomsten til skoven skal rodbeskæres, for i det hele taget at kunne plantes. Dette er uheldigt, idet mængden af trævlerødder nedsættes, og derved nedsættes plantens vækst og overlevelsesmuligheder. Selv om planten overlever, kan omplantningschokket give nedsat tilvækst de følgende år.

Planteskolernes behandling af planterne fra optagning til levering på skovdistriktet er meget vigtig for overlevelsen i skoven og for den senere vækst. Jo kortere tidsrum planterne er oppe af jorden, jo bedre. Det absolut mest ønskværdige var optagning og plantning i skoven samme dag.

Leveringstidspunkt
Ved forårsplantning kan det være et problem at få planterne til det ønskede tidspunkt, idet planteskolerne skal levere planter til mange kunder i de samme dage. Netop ved forårsplantning er vores erfaring, at jo senere plantning, jo dårligere overlevelse. Levering til tiden har derfor direkte økonomisk betydning.

Leveringsproblemerne om foråret kan i nogen grad lettes ved levering af planter fra kølelager, men plantningssikkerheden vil i så fald i høj grad afhænge af, om optagning og indlagring er sket på det rette tidspunkt, og under betryggende forhold i øvrigt.

Plantepris
Der er sjældent forskel på prisen fra forskellige planteskoler, bortset fra konkurrence på mængderabattens størrelse. Særlig de sidste par år har enkelte planteskoler været indstillet på at give meget store rabatter, da der har været overproduktion af flere arter i Danmark. Tidligere var det udenlandske planteskoler, særlig fra Vesttyskland, der var konkurrencedygtige på prisen.

Ofte er billige planter af usikker proveniens, eller af dårligere kvalitet på grund af særlig langvarig kølelagring eller transport. Udenlandske kontrolbestemmelser af planters proveniens er ofte ringere end i Danmark. Der går stadig forlydender om svindel med provenienserne i andre lande.

I tilfælde af overproduktion af bestemte arter i Danmark udbydes der dog også gode planter til billige penge, hvis den enkelte planteskoles alternativ er at brænde overskudsproduktionen. Derved får en anden planteskole overskudsproduktion, og problemet flyttes blot. Der findes derfor planteskoler, der brænder deres overskudsproduktion.

Bregentved Skovdistrikts løsning
Vi har valgt at løse problemerne om planteforsyningen ved at starte egen planteskole. Det giver en række fordele, som jeg redegør nærmere for her. Der er i de senere år blevet kåret mange bevoksninger af næsten alle arter på Bregentved Skovdistrikt. Disse er i mange tilfælde af fremragende proveniens og kvalitet på grund af 100 års intenst arbejde for altid at producere det bedst mulige. Bevoksningerne har været behandlet med stærk hugst ud fra et meget stort plantetal, derfor ligger der her en stor selektionseffekt.

Ved selv at høste frøene, har vi effektiv kontrol med proveniensen. I en del tilfælde haves afkom af egne provenienser på skovdistriktet, så provenienserne kan afkomsbedømmes. Det øger sikkerheden for det rette proveniensvalg. I et enkelt tilfælde findes provenienser i eg sammenlignet i træskure.

Der er anlagt og vil blive anlagt forsøg med Bregentveds provenienser i sammenligning med de bedste andre provenienser. Disse forsøg vil i løbet af en årrække give yderligere information om det rette proveniensvalg. Forsyningssikkerheden er stor, idet selv små frømængder vil blive høstet. Hvis man høster frø til salg, vil det ofte kræve et parti af en vis størrelse.

Agern kan ikke gemmes, men ved forcering af væksten eller stærk rodbeskæring kan planterne fordeles bedre over årene end frøsætningen betinger. Et års agernhøst kan derfor give planter til 3 år. Den store agernhøst i efteråret 1990, med indsamling af 6 tons agern, vil således give 600.000 egeplanter fordelt fra efteråret 1991 til foråret 1994.

Planternes kvalitet kan bedres ved et mindre antal planter pr. kvadratmeter bed, hvilket giver et bedre højde/roddiameter forhold og færre frasorterede planter. Den begrænsede frømængde udnyttes hermed bedre. Plantekvaliteten kan bedre styres, idet optagning kan ske efter behov til udplantningen. Planterne kan rodbeskæres med henblik på et godt rodsystem i stedet for efter stor højde. Levering kan ske til den ønskede tid, og optagningen kan tilrettelægges, så det hele tiden er friske planter, der leveres.

Planterne bliver dyrere end den marginalpris, de i enkelte år kan købes til. Produktionsprisen kan dog holdes på den vejledende pris fra Skovplanteringen, således at de ikke er dyrere end den normale pris ved handel i den lokale planteskole.

Bregentved Skovdistrikts planteskole
Planteskolen er oprettet som et selvstændigt profitcenter under skovdistriktet. Målsætningen er at producere de løvtræer skovdistriktet har brug for i de ønskede provenienser, i den ønskede kvalitet, til den ønskede tid og til vejledende pris. Planteskolen skal give størst muligt overskud.

Som ved al anden produktion falder omkostningerne pr. stk. produceret plante med stigende produktion. Planteskolen har derfor for øjeblikket planter til salg i bøg og eg.